Про громадську організацію

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРИРОДНЕ МАТЕРИНСТВО» (далі — Організація), яка створена на основі єдності інтересів членів(учасників) Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими чинними законодавчими актами України та цим Статутом.
1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, відсутності майнового інтересу членів(учасників) Організації, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.
З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.
1.5. Організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
1.6. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено окреми угодами.
Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації.
1.7. Найменування Організації
Українською мовою:
— повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРИРОДНЕ МАТЕРИНСТВО»;
— скорочене: ГО «ВО «ПРИРОДНЕ МАТЕРИНСТВО»;
Російською мовою:
— повне: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕСТЕСТВЕННОЕ МАТЕРИНСТВО»;
— скорочене: ОО «ВО «ЕСТЕСТВЕННОЕ МАТЕРИНСТВО»;
Англійською мовою:
— повне: NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION «ALL-UKRAINIAN UNION «NATURAL MATERNITY»
— скорочене: NGO «AU «NATURAL MATERNITY».

1.8. Виходячи зі своїх інтересів Організація працює і взаємодіє з органами державної влади і місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи один одного, на договірних засадах.
Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність організації, як і втручання Організації у діяльність органів державної влади не допускається, за випадком передбачених чинним законодавством України.

2. МЕТА(ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, культурних, правових та інших спільних прав і інтересів матерів, молодих сімей, дітей, просування та поширення ідеї щасливого материнства та батьківства у суспільстві, соціальний і моральний захист підростаючого покоління, реалізація відповідних програм.
2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:
2.2.1. Участь у розробці та сприяння наданню на розгляд державних органів пропозицій, які передбачають заходи, що забезпечують соціальний та моральний захист жінок, матерів, дітей та молодих сімей.
2.2.2. Сприяння державним і іншим зацікавленим організаціям в роботі по зростанню масовості програм та проектів, що мають справу з підтримкою матерів та дітей на шляху до зростання та становлення молодих та щасливих сімей.
2.2.4. Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що можуть здійснювати підтримку жінок, матерів, молодих сімей на шляху до щасливого батьківства.
2.2.5. Сприяння розвитку та зміцненню зв’язків з обласними, республіканськими та міжнародними жіночими федераціями, асоціаціями та об’єднаннями.
2.2.6. Всебічна пропаганда та популяризація образу щасливої родини, здорового способу життя серед населення.
2.2.7. Сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази спеціалізованих організацій шляхом обладнання та підтримки функціонування відповідних приміщень та споруджень.
2.2.8. Здійснення допомоги членам Організації у задоволенні їх соціально-економічних інтересів, а також в сфері правового та соціального захисту інтересів клубів, об’єднань, наданні психологічної, медичної, інформаційної та іншої допомоги членам Організації.
2.2.9. Сприяння розвитку партнерських відносин та співпраця між органами державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю для всебічного підтримання громадських ініціатив;
2.2.10. Участь в організації та проведенню навчальних семінарів, лекцій, симпозіумів, курсів та інших заходів спрямованих на вирішення проблем молодих батьків, просування та поширення ідеї щасливого та природного батьківства.
2.2.11. Співпраця з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди.